Hướng dẫn Xóa bộ nhớ Cache DNS trên máy tính

Flush DNS là gì?

Hầu hết các hệ điều hành và các khách hàng thì việc cập nhật DNS cho ip là hoàn toàn tự động, tuy nhiên trong một số trường hợp bạn cần cập nhật DNS ip nhanh hơn, hoặc máy tính của bạn không tự động xóa bố nhớ đệm(cache dns), điều này sẽ khiến bạn cần phải xóa bộ nhớ đệm (Cache).

Trong một số trường hợp bộ nhớ cache DNS của bạn lưu trữ các địa điểm (địa chỉ IP) của máy chủ web có chứa các trang web mà bạn vừa xem. Nếu vị trí của máy chủ web (ip server của tên miền) thay đổi trước khi các mục trong bản cập nhật bộ nhớ cache DNS của bạn, bạn không còn có thể truy cập trang web.

Nếu bạn gặp phải một lỗi không thể truy cập (404) hoặc bạn truy cập vào web vẫn nhận giao diện web cũ,  bạn có thể cần để xóa bộ nhớ cache DNS của bạn. Sau khi bạn xóa bộ nhớ cache DNS của bạn, máy tính của bạn sẽ truy vấn máy chủ tên miền cho các thông tin DNS mới.

Hướng dẫn xóa dữ liệu Cache DNS trên máy tính .

How to clear your DNS cache

Windows® 8

To clear your DNS cache if you use Windows 8, perform the following steps:

 1. On your keyboard, press Win+X to open the WinX Menu.
 2. Right-click Command Prompt and select Run as Administrator.
 3. Run the following command:

  ipconfig /flushdns

  If the command succeeds, the system returns the following message:

  Windows IP configuration successfully flushed the DNS Resolver Cache.

Windows 7

To clear your DNS cache if you use Windows 7, perform the following steps:

 1. Click Start.
 2. Enter cmd in the Start menu search text box.
 3. Right-click Command Prompt and select Run as Administrator.
 4. Run the following command:

  ipconfig /flushdns

  If the command succeeds, the system returns the following message:

  Windows IP configuration successfully flushed the DNS Resolver Cache.

Windows XP, 2000, or Vista®

To clear your DNS cache if you use Windows XP, 2000, or Vista®, perform the following steps:

 1. Click Start.
 2. On the Start menu, click Run....
  • If you do not see the Run command in Vista, enter run in the Search bar.
 3. Run the following command in the Run text box:

  ipconfig /flushdns

  If the command succeeds, the system returns the following message:

  Successfully flushed the DNS Resolver Cache.

MacOS® 10.10

To clear your DNS cache if you use MacOS X version 10.10, perform the following steps:

 1. Click Applications.
 2. Click Utilities.
 3. Click Terminal.
 4. Run the following command:

  sudo discoveryutil mdnsflushcache

  If the command succeeds, the system does not return any output.

  Warning:

  To run this command, you must know the computer's Admin account password.

MacOS 10.7, 10.8, and 10.9

To clear your DNS cache if you use MacOS X version 10.7, 10.8, or 10.9, perform the following steps:

 1. Click Applications.
 2. Click Utilities.
 3. Double-click Terminal.
 4. Run the following command:

  sudo killall -HUP mDNSResponder

  If the command succeeds, the system does not return any output.

  Warning:

  To run this command, you must know the computer's administrator account password.

MacOS 10.5 and 10.6

To clear your DNS cache if you use MacOS X version 10.5 or 10.6, perform the following steps:

 1. Click Applications.
 2. Click Utilities.
 3. Double-click Terminal.
 4. Run the following command:

  sudo dscacheutil -flushcache

  If the command succeeds, the system does not return any output.

© 2008 - 2018 Vinastar Ltd - All rights reserved. Designed by Vinastar.net